MİMARLAR ODASI HATAY ŞUBESİ

BASIN AÇIKLAMASI

26 Şubat 2018

 

DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI,

Öncelikle davetimize icabet edip geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz.

Mimarlar Odası Hatay Şubesi olarak 3-4 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Şubemiz 7. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri neticesinde Yönetim Kuruluna seçilen üyeler olarak; 8 Şubat 2018 günü toplanarak görev dağılımı yapmış ve yeni dönem çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz.

Mimarlar Odası Hatay Şubesi olarak yeni dönemde üyelerimizin de katılımı ile birlikte; mesleki bilgilendirme seminerleri, panel, söyleşi, forum, sergi, gezi, film gösterimleri, mesleki program eğitimleriyle beraber öğrencilerin katılımına yönelik yaz kampları gibi etkinlikler düzenleyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Hatay Şubesi olarak, meslek alanımızı ilgilendiren gelişmelerin ve politikaların, sosyal, siyasal ve kültürel boyutlarıyla toplum yararına düzenlenmesi ve bu konudaki önerilerimizin yaşama geçirilmesi için mücadele etmekteyiz. Yaşadığımız kente karşı sorumluluklarımız çerçevesinde; daha iyi, yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme açısından çevre, altyapı, ulaşım, konut, turizm, afetler, kentsel koruma, kentsel dönüşüm ve benzeri birçok konuda sorunların tespiti ve çözüm önerilerimizi yerel yönetimler ve ilgili kurumlara sunmakla beraber, kamuoyu ile de paylaşmaktayız.

Kent sorunlarına hassasiyetle yaklaşmanın mesleki ve toplumsal sorumluluğumuz olduğu anlayışı ile kentimiz ile ilgili bazı konularda görüşlerimizi Sizlerin aracılığı ile halkımızla paylaşmak isteriz.

Öncelikle Antakya Atatürk Parkı içinde Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan Nikah Salonu ve Kültür Merkezi ile başlamak isteriz. Yaklaşık 52.000 m2’lik alanıyla Antakya Atatürk Parkı kent merkezimizdeki en büyük yeşil alana sahip parkımızdır. Her sabah yüzlerce kişinin spor yaptığı, gün içinde binlerce kişinin soluk alıp dinlenmek için ziyaret ettiği en önemli alanımızdır. Bu kentte yaşayan bireyler ve yöneticiler olarak hepimizin bu park alanını genişletmek, büyütmek için öneriler geliştirmemiz gerekirken park alanını daraltacak, küçültecek bina ve projeleri kabul etmemiz mümkün değildir. Atatürk Parkı içinde yapılması planlanan Nikâh Salonu ve Kültür Merkezi’nin ihtiyaç olup olmadığına bakılmaksızın mutlaka bu alanda yapımından vazgeçilmelidir. Kentimiz açısından bu alanda yapılması gereken Antakya Atatürk Parkı ile Gündüz Caddesi arasında kalan “korunması gerekli yapılar” dışındaki binaların kaldırılarak Parkın yolla birleşmesini sağlamak olmalıdır. Atatürk Parkı’nın Gündüz Caddesi ile birleşecek şekilde genişlemesinin hedeflenmesi gerekirken burada yeni bina yapılmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Lütfü Savaş’tan bu görüşlerimiz çerçevesinde konuyu tekrar değerlendirmelerini talep ediyoruz. 

Yetersiz yeşil alanı arttırmak yerine azaltma çabası anlaşılmazdır. Açık ve yeşil alanların korunması, geliştirilip büyütülmesi, güzel ve sağlıklı bir çevrenin düzenli, planlı ve denetlenebilen bir kent yaşamının oluşturulması amaçlanmalıdır.

Tarihi ve kültürel mirasın ve bu mirası kucaklayan doğal çevrenin korunması, çağdaş ülkelerin ve toplumların öncelikli ulusal ve evrensel görevleri arasındadır. Tarihsel, kültürel, doğal ve kentsel değerlerin korunması çabalarında ‘kamu yönetimi-yerel yönetimler-özel sektör-sivil toplum güçleri’ birlik içerisinde çalışmalar yürütmelidir. Bu bağlamda Antakya Otelinin yıkımı akabinde yerine ne yapılacağı konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmektedir. Antakya Otelinin yanında yer alan Meclis Binası ve Adalı Konağı’nın korunması gereken kültür varlıkları olması sebebi ile bu kültürel değerlere saygı ve koruma bilinci ile proje geliştirilmesi gerekmektedir. Yetkililerden yapılacak proje ile ilgili açıklama beklediğimizi Sizlerin aracılığıyla ifade etmek isteriz.

Bilindiği gibi son günlerde kamuoyunda tartışılan bir diğer konu Mehmet Şah Vakıf İşhanı’nın yıkılarak yerine yeni bina yapılması konusudur. Vakıf İşhanı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanan riskli yapı tespiti sonucu tahliye ve yıkım kararı alınmıştır. Vakıf İşhanı’nın yıkılması durumunda yerine yeni bina yapmak yerine bu alanın Köprübaşı meydanı ile bütünleştirilerek açık alan olarak kullanımı için çözüm üretmek kent merkezimize daha fazla değer katacaktır. Özellikle tarihi doku içinde Kentleri değerli kılan binalar olmasına karşın, bazı binaların kaldırılması mevcudiyetinden daha olumlu sonuç oluşturur. Zaman içinde Vakıf İşhanı arkasındaki binaların da yapısal ömrünü tamamlamasından sonra bu alana katılması ve Hürriyet Caddesinin önünün açılarak Asi Nehri ile bütünleşmesi planlanmalıdır. Bu alanda bulunan tarihi kent dokusunun ortaya çıkması, önündeki meydan ve açık alanla Asi Nehri’yle bütünleşmesinin yaratacağı olumlu etki kent merkezinde çok daha fazla değer yaratacaktır. Bu vizyon çerçevesinde konunun değerlendirilmesini ve yıkımdan sonra yeni bina yapılması yerine açık alan olarak kullanılması için çözüm üretilmesini talep ediyoruz.

 Bildiğiniz gibi Hatay İli, Antakya İlçesi, General Şükrü Kanatlı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Antakya Stadyumu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Binasının taşınması ile ortaya çıkacak olan alan ve Armutlu ’da bulunan Kapalı Spor Salonu, Yeni Stadyum ’un yapımı karşılığında Toplu Konut İdaresine (TOKİ) devredilmiş durumdadır. Toplu konut idaresi (TOKİ) bu alana ilişkin re ’sen imar planı hazırlayarak buranın yapılaşma sürecini başlatmıştır. Bu konuda Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu (HAMOK) olarak 10 Ağustos 2017’de Basın Açıklaması yaparak kamuoyunu bilgilendirmiştik. HAMOK olarak yaptığımız basın açıklamasında bu imar değişikliğinin derhal durdurulması gerektiğini, Stadyum ve çevresindeki alanın ihtiyaç duyduğumuz yeşil alan ve kent meydanı olarak düzenlenmesinin kentin gelişimi ve sürdürülebilirliği için zaruri olduğunu kamuoyunun bilgisine sunmuştuk.

Antakya Kent Merkezinde sağlıklı ve yaşanılabilir bir kentin ihtiyacı olan yeşil alanlarımız “yoğun yapılaşma sebebiyle” yok denecek kadar azdır. Mezarlık Kompleksi dışında neredeyse başka yeşil alanımız bulunmamaktadır. İhtiyaç duyduğumuz bir Kent Meydanı’na sahip değiliz. Kentte yaşayan bireyler olarak bu önemli ihtiyaçlarımız dururken boşalacak bu alanın İmara açılması planlama ve şehircilik ilkelerine aykırıdır.

Bu Konuya ilişkin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Hatay Valimiz Sayın Erdal Ata’yı HAMOK üyesi oda başkanları olarak ziyaret edip Stadyum Alanının kentimiz için önemini aktararak çözüm taleplerimizi ilettik. Konuyu takiben daha sonra AKP İl Başkanı Sayın İbrahim Güler’i ve CHP İl Başkanı Sayın Servet Mullaoğlu’nu ziyaret ederek Stadyum Alanının ihtiyaç duyduğumuz yeşil alan ve kent meydanı olarak düzenlenmesi için katkıda bulunmalarını talep ettik. Bizlere bu alanın Kent meydanı ve yeşil alan olarak kullanımı konusunda öneriler geliştirerek çözüm üretmeye çalıştıklarını ifade ettiler. Stadyum Alanı kent meydanı ve yeşil alan olarak kamu kullanımına açılana kadar Hatay Akademik Meslek Odaları olarak çalışmalarımız devam edecektir.

 

Eski Arkeoloji Müzesi, Vali Konağı, İl Sağlık Müdürlüğü, Ziraat Bankası Binası gibi kültür varlıklarının bulunduğu tarihi dokuda yer alan Antakya Ticaret Ve Sanayi Odası Hizmet Binasının yıkımının ardından yeniden bulunduğu alanda projelendirilmesi kararının tekrar değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hizmet Binasının bu alanda yeniden yapılması yerine, daha geniş bir arazide içinde toplantı salonları, sergi alanları ve eğitim atölyeleri bulunan bir bina ile hizmet vermesi Antakya Ticaret ve Sanayi Odasını daha etkin ve verimli kılacaktır. Bu alanda bina yapılacaksa, yapılacak binanın ATSO hizmet binası olarak değil, kentimizin kültür-sanat-turizm ortamına katkı sunacak bir işlevle planlanması konumu itibariyle daha anlamlı olacaktır.

Geleneksel yaşam biçimini gelecek kuşaklara aktaracak bilgiler içeren kültür varlığı olan Uzun Çarşı’da, cephe iyileştirme, üst örtü ve sokak sağlıklaştırma projesi yapılmış; restorasyon ve iyileştirme çalışmaları sırasında meslek odalarından görüş alınmamıştır. Kapalı Çarşı, çevresiyle olan bağıntısına bakılmadan projelendirilmiş, hangi üslup ve dokuya göre tasarlandığı anlaşılmayan bir sonuç ortaya çıkmıştır. Koruma ve sağlıklaştırma politikasının başarıya ulaşması için ilgili meslek odalarından görüş alınması, tarihi dokunun ve toplumsal etkenlerin göz önünde bulundurulması, kültürel varlığın toplumsal yaşamla bütünleşmesi önemlidir.

Tarihi kent dokumuzda yer alan tescilli ve tescilsiz yapıların ve çevrelerinin korunması konusunda maalesef başarılı değiliz. Bu yapılarda kaçak uygulamalar, kaçak eklentiler sebebiyle tarihi kent dokumuzda telafisi imkânsız zararlar oluşmaktadır. Bu tahribatı önlemek için ilgili belediyelerimizin daha sıkı denetim yaparak önlem almasını bekliyoruz. Kültür varlıklarını tekil mimari yapıtlar olarak değil, ait oldukları çevre ile bir bütün olarak görmek, koruma müdahalelerini de bu bütünsellik içinde planlamak gerekmektedir. Binaları tek tek restore ederek kullanıma açmak tarihi kent dokumuzu korumak için önemli, ancak yeterli değildir. Bütün tarihi bölgeyi kapsayacak şekilde kullanım kararlarını da içerecek bütünsel bir kentsel tasarım, kentsel koruma ve kentsel planlama gereklidir.

Antakya Belediyesi sınırları içinde bulunan bütün alanlara ilişkin ilgili idare tarafından 1 kat ilave imarın verilmesi ile ilgili imar tadilatı teklifi yapıldığını maalesef öğrenmiş bulunuyoruz. Mevcut yoğunluğu karşılayacak yeşil alan ve sosyal teknik altyapısı olmayan bir alanda yoğunluk artışı önermek sağlıklı ve yaşanabilir bir kent planlamasından ne kadar uzaklaştığımızı göstermektedir. Bu yoğunluk artışı planlama ve şehircilik ilkeleriyle beraber yönetmelik hükümlerine de aykırıdır. Bu öneri ile kamuoyunda oluşturulan ilave imar beklentisi, sıkıntılı durumda olan inşaat sektörünü durma noktasına getirmiştir. Hukuk ve şehircilik ilkelerine aykırı olan bu İmar tadilatı teklifinin bir an önce geri çekilmesini Antakya Belediye Başkanımız Sayın İsmail Kimyeci’den talep ediyoruz.

Belediye ve Kamu İdarelerinin kentimizi ilgilendiren konularda yapacakları uygulamalar konusunda meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve kamuoyunu bilgilendirmeleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarından görüş almaları, demokratik ve katılımcı yönetim anlayışının gereğidir. Herkesin dilinden düşürmediği katılımcılık ilkesinin sözde kalmayarak uygulanması yaşadığımız kenti daha iyi bir hale dönüştürmek için en önemli araçlardan biridir.

Biliyoruz ki burada Sizlerle paylaştığımız görüş ve önerilerimizi bazıları hayali veya imkânsız gibi görebilir; ancak mevcut süregelen yönetim ve planlama anlayışıyla sorunlarımızın çözümünün mümkün olmadığını hepimiz ortaya çıkan sonuçtan anlamaktayız. Kentimiz adına kaybettiklerimizi geri kazanmanın ancak şu an hayal gibi görünen taleplerle mümkün olduğunun anlaşılması ve bu konuda herkesin ve her kurumun katkı vermesi gerekmektedir.

Mimarlar Odası Hatay Şubesi olarak üyelerimize karşı görevlerimizin yanında kentimize karşı sorumluluğumuzun bilinciyle bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kamu yararını gözeterek, daha iyi bir Hatay, daha yaşanabilir bir Hatay için çalışmaya devam edeceğiz.

 

 

Mimarlar Odası Hatay Şubesi

7. Dönem Yönetim Kurulu